0203304855 info@ftamsterdam.nl

Vergoeding en Tarieven

Fysiotherapie & Training Amsterdam

Fysiotherapie en manuele therapie worden afhankelijk van uw aanvullend pakket voor 70% – 100% door uw aanvullende verzekering vergoed. De kosten voor fysiotherapie tot 18 jaar en/of vallend onder de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van uw eigen risico! Fysiotherapie met een chronische indicatie wordt vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten komen wel ten laste van uw eigen risico.

Bent u bij een van de volgende maatschappijen verzekerd dan krijgt u 100% vergoed uit de aanvullende verzekering*:

Staat uw verzekering er niet bij dan krijgt u minimaal 70% vergoed van de behandeling uit uw aanvullend pakket*.

Afhankelijk van de afspraak die wij met uw verzekering hebben, wordt de factuur direct naar uw verzekering gestuurd of moet u de factuur zelf indienen. Als u de factuur zelf moet indienen dan zullen wij deze naar u e-mailen. Facturen worden bij uitzondering per post verstuurd. Hieraan zijn extra administratiekosten verbonden. U kunt altijd bij ons pinnen.

Tarievenlijst 2020

Zitting Fysiotherapie €37,00
Zitting Manuele therapie €48,00
Zitting Sportfysiotherapie €37,00
Zitting Revalidatietraining €37,00
Second Opinion €62,00
Medische Personal Training (per uur, per persoon) €70,00
Medische Personal Training (per uur, per 2 personen) €90,00

Toeslag voor uitbehandeling €17,50
Toeslag voor behandeling inrichting €10,50

Screening €17,00
Screening, intake en onderzoek €48,00
Intake en onderzoek na verwijzing €48,00

Telefonisch consult €17,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie €56,00

Bij een niet nagekomen afspraak en/of niet 24 uur van te voren afgezegde afspraak betaald u 100% van het behandeltarief.

Algemene voorwaarden

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Als dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt om de volledige behandeling te declareren.

De praktijk is aangesloten bij alle bekende verzekeringsmaatschappijen. Indien u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. Bij alleen een basisverzekering of buiten het aanvullende pakket geldt het bovenstaande tarief en ontvangt u een nota. Op deze nota zijn de betalingsvoorwaarden van kracht.

Bij herhaaldelijke afwijzingen van de ingediende declaratie, door uw zorgverzekeraar, zijn wij genoodzaakt u een factuur te sturen.

Als u onder behandeling bent bij ons in de praktijk stemt u in met deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek via Qualiview (opgelegd door zorgverzekeraars). U stemt in met de huisregels en u heeft kennis genomen van de privacy policy.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken bij een fysiotherapeut of manueel therapeut in Amsterdam? Neem dan contact.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de behandelend therapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger overhandigd.
De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fysiotherapie & Training Amsterdam gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fysiotherapie & Training Amsterdam gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 23,00.

* De informatie over de verzekeringen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen. U bent ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie hierover. Als u bij ons een dienst afneemt heeft u een betalingsverplichting aan ons. Zie hiervoor ook de huisregels van Fysiotherapie & Training Amsterdam.