0203304855 info@ftamsterdam.nl

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de behandelend therapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger overhandigd.
De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fysiotherapie & Training Amsterdam gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapie en training Amsterdam gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 23,00.

* De informatie over de verzekeringen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen. U bent ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie hierover. Als u bij ons een dienst afneemt heeft u een betalingsverplichting aan ons. Zie hiervoor ook de huisregels van Fysiotherapie & Training Amsterdam.

Onze Google Reviews

  • katja bouman ★★★★★ 3 maanden geleden
    Super fysio! Heel professioneel en vriendelijk. Er wordt echt de tijd genomen en met oprechte toewijding en persoonlijke aandacht gezocht naar de beste behandeling.

Laat zelf je review achter

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken bij een fysiotherapeut of manueel therapeut in Amsterdam? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Fysiotherapie en Training Amsterdam
Lijnbaansgracht 241
1017 PH Amsterdam
020 3304855
info@ftAmsterdam.nl
www.ftAmsterdam.nl